img

Lithium FÉROVĚ

V České republice jsou největší evropské zásoby lithia (6 % světových zásob) a stát počítá s těžbou, která by mohla v případě správně nastavených podmínek pomoci Ústeckému a Karlovarskému kraji v cestě od špinavé povrchové těžby uhlí ke zpracovatelskému průmyslu ve světě žádaných a moderních materiálů spojených s novými technologiemi.

Ovšem Nařízení vlády č. 98/2016 Sb.o sazbách úhrady snížilo v roce 2016 poplatky z těžby lithia z původních 10 procent na 0,7 procenta z tržní ceny. Stát tak může kvůli špatnému zákonu přijít o 12 miliard korun, tolik potřebných k transformaci regionů poznamenaných těžbou uhlí.

Co znamená LITHIUM FÉROVĚ?

Chceme transparentnost a chytré hospodaření s věřejnými penězi, ne korupci a tunelování.

Lithium je superstrategická surovina, jejíž význam i cena bude v budoucnosti stoupat, a to především pro využití v nabíjecích bateriích. Stejně jako ostatní suroviny, i zásoby lithia v Krušných horách patří státu - České republice. Stát ale poskytuje ložiska soukromým firmám a inkasuje poplatky z vydobytých nerostů. Ty jsou v případě lithia pouhých 0,7 % z tržní ceny uhličitanu lithného (Li2CO3) - hlavní obchodovatelné lithiové komodity. Zbytek zisku si ponechá soukromá firma. V petici požadujeme, aby naši zákonodárci poplatky z vydobytých nerostů zvýšily, a to minimálně na 10 %.
Chceme zelená pracovní místa a spravedlivou transformaci uhelných regionů.

Stát by zisk z těžby měl primárně investovat zpět do regionu, v tomto případě do obnovy Podkrušnohoří, které bylo zničeny povrchovou těžbou hnědého uhlí, zatímco zisky plynuly do kapes uhlobaronů. Obnova musí spočívat v modernizaci průmyslu, investic do obnovitelných zdrojů energie a s tím související tvorbou zelených pracovních míst. Zároveň podporujeme podmínku, že následné zpracování až do podoby finálního produktu (baterie či výrobky obsahující baterie) bude realizováno v Česku a nestali jsme se tak pouhými vývozci suroviny. Stejně důležité je zajistit, aby firmy lithiového průmyslu platily daně v České republice. V petici požadujeme, aby alespoň polovina výnosů poplatků z těžby byla rozpočtově určena na revitalizaci a rozvoj regionů postižených negativními dopady hornické činnosti.
Chceme akumulovat a využívat energii z obnovitelných zdrojů.

Lithium se využívá pro výrobu baterií a je prozatím nenahraditelné pro fungování široce rozšířené techniky denní potřeby (například mobilní telefony), zároveň je klíčovou součástí bateriových systémů pro elektromobily i domácnosti, které si vyrábějí elektřinu samy z obnovitelných zdrojů i plánovaná velká úložiště energie. l. Pokud chceme i nadále používat a rozvíjet moderní technologie a obnovitelné zdroje energie, které mohou zamezit klimatickým změnám, bez lithia a dalších vzácných kovů se ve střednědobém horizontu neobejdeme. Zpracování lithia je energeticky velmi náročné, a proto chceme, aby se už v této fázi využívala v maximální možné míře energie z obnovitelných zdrojů.
Nechceme těžbu, která by devastovala životní prostředí.

Lithium se těží třemi základními způsoby - z minerálních vod/solanky, povrchovou těžbou a hlubinnou těžbou. Zatímco první dva způsoby jsou z hlediska dopadů na životní prostředí problematické, v Česku se plánuje zpracování již vytěženého materiálu a hlubinná těžba, které s sebou nesou nejmenší ekologická rizika. Navrhovaná fyzikální metoda těžby bez použití nebezpečných chemikálií je k životnímu prostředí poměrně šetrná, a vyřešeno tak musí být zejména ukládání hlušiny a dopravní zatížení způsobené přepravou do zpracovatelského závodu. Měla by se upřednostňovat železniční doprava nebo dopravníkové pásy před kamionovou přepravou, případně volit takové trasy, aby se minimalizoval negativní vliv na okolní obce. Jednotlivé projekty těžby musí být řádně projednány v procesu hodnocení vlivu na životní prostředí a zohlednit připomínky obcí. Nutností je veřejné projednání s občany. Chceme, aby těžaři a samosprávy přijali taková opatření, aby těžba neničila životní prostředí a nenarušovala život místních lidí.