Спрете ТЕЦ „Бобов дол“ да изгаря отпадъци!

Чистият въздух е наше право!

Чистият въздух е право на всеки човек. Горенето на отпадъци води до замърсяване на въздуха, с отрицателни последици за здравето, които никой от нас не е длъжен да понася.

 

Жителите на община Бобов дол и най-вече тези на с. Големо село живеят в непосредствена близост до ТЕЦ „Бобов дол“.

Централата се нарежда сред главните виновници за високи нива на опасни вещества във въздуха в Европа.

 

През юли 2018 г. тецът поиска разрешение за изгаряне освен на въглища и на биомаса, и отпадъци, но без да променя горивната си инсталация или да инвестира в нови модерни пречиствателни системи, а през април 2019 г. Изпълнителната агенция по околна среда към Министерството на околната среда и водите взе решение в полза на искането.

Не смятаме, че бъдещето на производството ни на енергия е горенето на отпадъци, затова сме несъгласни с решението и решихме да започнем дело срещу Изпълнителната агенция по околна среда. В него се включиха 100 жители на района, както и община Бобов дол. Помогнете и вие!

 

Поискайте от новия министър на околната среда Емил Димитров и от Изпълнителната агенция да не се горят отпадъци в ТЕЦ „Бобов дол“!

 

Какво означава разрешение за изгаряне на отпадъци?

Изгарянето на отпадъци във въглищни централи често се рекламира като източник на енергия с ниски въглеродни емисии, но в реалността е изключително замърсяващо. Научни доказателства показват, че енергията от отпадъците може да доведе до по-големи емисии на въглероден диоксид, отколкото енергията от газ или други изкопаеми горива. Изгаряне на отпадъци в стареещи въглищни централи също може да причини опасно замърсяване на въздуха, тъй като инсталации като ТЕЦ “Бобов дол” нямат съответната технология за улавяне на вредните емисии.

 

Замърсяването от изгарянето на отпадъците се състои в голяма степен от серен диоксид (SO2), азотен диоксид (NO2) и фини прахови частици. Те могат сериозно да навредят на здравето ни, тъй като проникват през лигавицата на белите ни дробове и причиняват вътрешно възпаление и множество произтичащи от това здравословни проблеми. При изгарянето на отпадъците се отделят и диоксини - токсични вещества, които могат да причинят репродуктивни проблеми и проблеми в развитието на децата, увреждат имунната и хормоналната ни системи и причиняват рак. Съществуват и доказателства, че емисиите на тежки метали също се увеличават, когато изкопаемите горива са заместени с отпадъци в инсталации за съвместно изгаряне.

 

Въпреки че преди април 2019 г. ТЕЦ “Бобов дол” нямаше разрешение за използване на друго гориво освен въглища, в пещите на ТЕЦ „Бобов дол“ неправомерно се гореше биомаса, а отделно от това и отпадъци, под претекст че целите са “експериментални”.

 

Изгарянето на отпадъците струва скъпо не само на природата, но и на централите. В цял свят използването на подобно гориво е съпроводено от огромни инвестиции в специално конструирани мощни пречиствателни филтри. Дори тяхното изграждане обаче не гарантира изцяло улавянето на всички опасни замърсители.

 

В ТЕЦ “Бобов дол” не се предвиждат подобрения или изменения (инвестиции) в основните съоръжения на централата с аргумента, че по документи количеството отпадъци и биомаса ще представлява едва 0,5% от горивото на централата. При изгаряне на отпадъци обаче 20 - 25% от цялото количество остава под формата на пепел, която трябва да се депонира в специални депа, тъй като част от нея е токсична. Ако тя не се съхранява правилно, това ще доведе до замърсяване на почви и води. Не на последно място, след като ТЕЦ „Бобов дол“ получи разрешение да въведе исканите промени, вече виждаме колко  трудно се осъществява контрол и колко малко информация достига до хората дали посочените количества отпадъци се спазват.

 

За съжаление, горенето на отпадъци не е продиктувано от липсата на алтернативно гориво или реални подбуди за опазване на околната среда, а е свързано с допълнителни приходи или намаляване на разходите за централата. В случаите, когато се въвежда подобно гориво, или всеки приносител на съответните отпадъци  плаща за тяхното изгаряне, или самата централа не плаща, за да ги използва.

 

Да защитим правото си на чист въздух и да застанем до жителите на общините Бобов дол и Дупница и с. Големо село.

Да изразим нашата позиция, като изпратим писма до МОСВ и ИАОС!

Поискайте от

новия министър на околната среда Емил Димитров и

директора на Изпълнителната агенция по околна среда Георги Балчев:

  • да отменят разрешителното на ТЕЦ “Бобов дол” да гори отпадъци;
  • да санкционират нарушителите на екологичните норми;
  • да насърчават съвременни технологии, които не замърсяват, не променят климата и ще повлияят благоприятно икономически на регионите, в които се развиват.
  • да планират поетапно и разумно преминаване от енергетика, основана на изкопаеми горива, към енергетика на възобновяемите енергийни източници.
Изпълнителен директор
Георги
Балчев
Изпълнителна агенция по околна среда
Министър
Емил
Димитров
Министерство на околната среда и водите

Важно: петицията може да се попълни веднъж в рамките на 24 часа от един IP адрес!