พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อทุกคน (SOLAR ENERGY FOR ALL)

ยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้วยมาตรการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟระดับครัวเรือน

แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นผู้นำการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ยังไม่มี มาตรการมาตรการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟระดับครัวเรือนหรือ net metering ที่เป็นกลไกเชิงนโยบายที่รับประกันถึงสิทธิของประชาชนในระดับครัวเรือนเพื่อผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและส่งไฟฟ้าขายเข้าระบบสายส่งได้ก่อนโดยไม่จำกัดจำนวน

กรีนพีซเรียกร้องให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (Energy Regulatory Commission of Thailand) ออกมาตรการ net metering รับซื้อไฟฟ้าโซลาร์รูฟจากบ้านเรือนของประชาชนทั่วไป

ร่วมลงชื่อ

Net Metering - มาตรการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟระดับครัวเรือน


Net Metering เป็นระบบหักลบกลบหน่วยโดยไฟฟ้าที่ผลิตใช้เองจากโซลาร์รูฟสามารถนำมาตอบสนองการใช้อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือน(โหลดไฟฟ้า)ได้ทันที ไฟฟ้าที่ผลิตได้ส่วนเกินเก็บเป็นเครดิตนำมาใช้หักลบกลบหน่วยได้ในรอบบิลถัดไปและมีมูลค่าเท่ากับราคาขายปลีก

จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2562) มาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในประเทศไทยเน้นไปที่ระดับกิจการ (utility scale) เช่น โซล่าฟาร์ม ซึ่งมี กลไกสนับสนุนผ่านการรับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff ในขณะที่ระบบ Net-metering ยังเป็นเพียงโครงการนำร่องโดยการติดตั้งโซลาร์รูฟที่ผลิตเพื่อใช้เองและเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลเพราะยังคงติดอยู่ที่ระเบียบการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าที่ไม่อนุญาตให้มีกระแสไฟฟ้าไหลย้อนเข้าสู่ระบบ ส่วนแผนนำร่องรับซื้อโซลาร์ภาคประชาชนยังมีการจำกัดโควตา

ร่วมลงชื่อ

มาตรการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟระดับครัวเรือน (Net Metering) จะนำไปสู่ ประชาธิปไตยทางพลังงาน(energy democracy)ยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ร่วมลงชื่อ

กองทุนแสงอาทิตย์เพื่อความเป็นธรรมด้านพลังงาน (Thailand Solar Fund)


Thailand Solar Fund เป็นความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาคประชาสังคมทั้งด้านผู้บริโภค การพัฒนาเด็ก สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนแระดมทรัพยากรผ่านแพลทฟอร์มการระดมทุนออนไลน์(crowdfunding) เพื่อติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาในระดับครัวเรือน หน่วยงานและสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน และภาคธุรกิจอันหลากหลายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูปพลังงานโดยการลงมือทำจริงในพื้นที่เป้าหมายและสร้างการเปลี่ยนแปลงนโยบายพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดในประเทศไทย

ร่วมลงชื่อ